PONUDBA NEPREMIČNIN

Energetska izkaznica

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI


Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem.

1. člen
POMEN UPORABLJENIH POJMOV

Nepremičninska družba – OPTIMA NEPREMIČNINE, družba za promet z nepremičninami, d.o.o., Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana.
Naročitelj – pravna ali fizična oseba, ki s posrednikom sklene pogodbo o posredovanju.
Tretja oseba – pravna ali fizična oseba, ki jo nepremičninska družba spravi v stik z naročiteljem, da se z njim pogaja za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
Pogodba, katere predmet je nepremičnina – prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.
Pogodba o posredovanju – pogodba o posredovanju pri nakupu, prodaji, najemu, oddaji ali zakupu nepremičnine, v kateri se posrednik zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina in si prizadeval, da bi do sklenitve takšne pogodbe tudi prišlo, naročitelj pa se zavezuje da bo posredniku plačal plačilo za posredovanje, če bo pogodba, katere predmet je nepremičnina, sklenjena.
Posredovanje v prometu z nepremičninami – vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter sodelovanje pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebni za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino.
Plačilo za posredovanje – plačilo za storitev posredovanja v prometu z nepremičninami.
Nepremičnina – v pogodbi o posredovanju opredeljena nepremičnina.Splošni pogoji – Splošni pogoji poslovanja v prometu z nepremičninami.

2. člen
STORITVE POSREDOVANJA

Na podlagi pogodbe o posredovanju, se nepremičninska družba za plačilo za posredovanje iz 6. člena Splošnih pogojev zavezuje opraviti naslednje storitve:
• sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami z ugotavljanjem istovetnosti naročitelja;
• seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino in vrsto davčnih obveznosti stranke, višino stroškov notarske overovitve podpisov, stroškov vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
• ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
• ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini, pogodb in podobno;
• ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;
• seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
• običajno oglaševanje prodaje nepremičnine;
• telefonsko komuniciranje s strankami;
• seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;
• prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;
• sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla;
• pisna opozorila, obvestila, potrdila;
• priprava pogodbe, katere predmet je nepremičnina s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika.

3. člen
DODATNE STORITVE

Nepremičninska družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če je to pisno dogovorjeno v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, in sicer:
• organizacija cenitve nepremičnine;
• zastopanje naročitelja v davčnem postopku ter postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
• zagotovitev oglaševanje nepremičnine v obsegu, kot ga določi naročitelj;
• druge storitve za katere se naročitelj in nepremičninska družba izrecno dogovorita.
Naročitelj se zavezuje plačati vse naročene dodatne storitve ob naročilu storitve.

4. člen
OBVEZNOSTI NAROČITELJA

Naročitelj se zavezuje nepremičninski družbi izročiti vse listine in podatke o nepremičnini iz katerih je možno ugotoviti pravno in dejansko stanje nepremičnine.

Naročitelj se zavezuje nepremičninsko družbo natančno, pošteno in celovito seznaniti z dejanskim in pravnim stanjem nepremičnine ter z vsemi dejstvi in okoliščinami, ki bi lahko kakorkoli škodljivo vplivale na promet z nepremičnino, ki je predmet pogodbe o posredovanju. Naročitelj izrecno izjavlja, da je sam odgovoren za vso škodo, ki bi nepremičninski družbi ali tretji osebi nastala zaradi opustitve zaveze iz tega člena. Če bi morala nepremičninska družba komu zaradi tega kaj plačati, se ji naročitelj zavezuje to nemudoma povrniti.

Naročitelj se zavezuje, da bo vse kontakte s tretjo osebo, ki mu jo bo posredovala nepremičninska družba, opravljal izključno preko le-te.

Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v treh (3) delovnih dneh pisno obvestiti nepremičninsko družbo o vsaki spremembi pogojev prodaje nepremičnine ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja.

Če naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma, najkasneje pa v treh (3) delovnih dneh pisno obvestiti nepremičninsko družbo.

5. člen
VAROVANJE INTERESOV NAROČITELJA IN TRETJE OSEBE

Nepremičninska družba in nepremičninski posrednik morata pri opravljanju posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za odločitev naročitelja za sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami.

Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v enaki meri skrbeti za zaščito interesov tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja spravila v stik in pri tem ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora na to tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

6. člen
PLAČILO ZA POSREDOVANJE

Višino plačila za posredovanje nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba za nepremičnino, pri kateri je posredovala. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje tudi v primeru, če naročitelj sklene pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja s tretjo osebo, katere osnovne podatke je nepremičninska družba po opravljenem stiku s tretjo osebo pisno sporočila naročitelju, naročitelj pa v roku treh (3) delovnih dni na tako sporočilo ni pisno odgovoril, da se je s to tretjo osebo že začel pogajati pred prejemom takega obvestila.

Če nepremičninska družba katere izmed navedenih storitev iz 2. ali 3. člena Splošnih pogojev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanja plačil za posredovanje, če je sicer nepremičninska družba to storitev pripravljen opraviti.

Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4% + DDV od pogodbene cene. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR.

Za storitev posredovanja najema oziroma oddaje nepremičnine, ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje v višini dveh enomesečnih najemni + DDV, vendar ne manj kot 400 EUR + DDV.

Plačilo za posredovanje lahko nepremičninska družba zaračuna le naročitelju na podlagi pogodbe o posredovanju. Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjih odstavkov razdeli.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v času trajanja pogodbe o posredovanju ali v šestih mesecih po njenem prenehanju.

Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega stavka mora temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

7. člen
ODGOVORNOST NEPREMIČNINSKE DRUŽBE

Nepremičninska družba ima zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police ter zavarovalna vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.

8. člen
PRENOS STORITEV POSREDOVANJA

Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita, da nepremičninska družba prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe. V tem primeru ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

9. člen
DRUGA DOLOČILA

Naročitelj s podpisom pogodbe o posredovanju soglaša, da nepremičninska družba skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov shranjuje in obdeluje naročiteljeve osebne podatke za namene izvajanja Pogodbe o posredovanju in pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli pisno odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem.

Nepremičninska družba lahko v primeru, da naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, opravi vse potrebne poizvedbe o morebiti sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

V primeru, ko pogodba o posredovanju preneha veljati pred potekom dogovorjenega obdobja njene veljavnosti iz razlogov na strani naročitelja, ki so v nasprotju z dobro vero in poštenjem, je le-ta oziroma njegov pravni naslednik dolžan nepremičninski družbi plačati vso škodo, ki bi nepremičninski družbi nastala zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih obveznosti.

Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso škodo, ki bi ji nastala v primeru, da naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe s tretjo osebo, s katero ga je spravila v stik nepremičninska družba ali brez utemeljenega razloga s to osebo noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, pod pogoji, ki jih je sporočil nepremičninski družbi ali kako drugače krši Pogodbo o posredovanju.

V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

 

CENIK STORITEV

 

Cenik storitev je sestavni del Splošnih pogojev poslovanja v prometu z nepremičninami in velja kadar naročitelj:
• zahteva točno določeno storitev na podlagi naročila,
• odstopi od pogodbe o posredovanju v nasprotju z dobro vero in poštenjem ali ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe s tretjo osebo, s katero ga je spravila v stik nepremičninska družba oz. s to osebo noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, pod pogoji, ki jih je sporočil nepremičninski družbi ali namenoma zavaja oz. na poziv nepremičninske družbe ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti ali kako drugače krši Pogodbo o posredovanju, s tem, da obračunane storitve ne izključujejo nadaljnjih postopkov pridobivanja povračila iz naslova povzročene poslovne škode.

Ogled nepremičnine:
-           v območju mestne občine (MO) Ljubljana
-           v širši okolici MO Ljubljana (do 30 km)
-           v oddaljenosti 30 km ali več od MO Ljubljana

54 EUR
80 EUR
* 142 EUR
Svetovanje ali sodelovanje pri pogajanjih:
-           po telefonu ali na sedežu podjetja
-           na terenu
 
72 EUR/uro
** 72 EUR/uro
Ocena tržne vrednosti nepremičnine:
-           do 100 m2
-           nad 100 m2

** 120 EUR
*** po ponudbi
Priprava osnutka listine:
-           pogodbe
-           predpogodbe

240 EUR
240 EUR
Pridobitev listine in preverjanje pravnega stanja nepremičnine:
-           ZK izpisek
-           potrdilo o namenski rabi zemljišča
-           mapna kopija

24 EUR
48 EUR
42 EUR
Pregled listin in preverjanje hipotek na sodišču:
-           veriga pogodb

120 EUR
Administracija:
-           administrativna ura

48 EUR
Oglaševanje:
-           priprava in objava enega oglasa

36 EUR
Ostale storitve: *** po ponudbi
 

* ceni se prišteje strošek kilometrine, ki se obračuna v skladu s trenutno objavljeno višino nadomestila prevoženega kilometra v službene namene
** ceni se prišteje cena ogleda nepremičnine
*** storitve se obračunajo po ponudbi, ki jo na podlagi povpraševanja naročitelja izdela nepremičninska agencija

Vse cene vsebujejo 22% DDV.

Cenik in splošni pogoji pričnejo veljati z dnem 29.04.2013.

Ljubljana, 29.04.2013